infoempreses

Si vols suport extern, visita la nostra web:
imatge dades.cat

Creació d'empreses - Obligacions Legals

Incluim, per ordre, alguns dels passos que s'han de fer quan creem una empresa.

rmc Obtenció del certificat negatiu de denominació.
  Certificat de dipòsit del capital inicial davant d'una entitat financera
  Atorgament d'escriptura pública: redacció dels estatus i constitució davant d'un notari
  Inscipció de la empresa al registre mercantil
  Legalització de llibres
  Anualment: presentació de comptes, certificat amb firmes legitimades per notari i registre al Registre Mercantil
 
 • Impost de la Transmissió
etributs Impost de Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Model 600.
 
 • Altes a Hisenda, seguretat social i altres
aeat Inici d'activitat. Model 036-037
  Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
catcert Sol.licitut de la signatura digital.
segsocial Comunicació d'obertura de centre de treball
  Inscripció en el Règim General de la Seguretat Social la Cobertura d'accidents de treball i malalties professionals.
  Inscripció de l'empresa en la Seguretat social
  Afiliació dels treballadors a la Seguretat Social
inss Formalització del "llibre de visites" i el "calendari laboral". Gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social (INSS) Provincial.
oge Pla de prevenció de riscos laborals
 
 • Ordenances municipals
  Sol.licitud de Llicència d'activitat al Municipi
  Llicència d'obres. Impost de construccions, instal.lacions i obres al Municipi
 
 • Registrar d'establiment industrial

REIC

Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC)
 
 
 • Registrar una Marca o propietat industrial
oepm Registre i consulta de la base de dades: Oficina espanyola de patents i marques
 
 • Registrar una Llista de clients o contactes no professionals (dades personals) pel clumpliment de la Llei de Protecció de Dades:
aepd Agència espanyola de protecció de dades.

 

   
   
  Dades.cat
 • Estudis econòmics
 • Anàlisi i estadístiques
 • Enquestes
 • Valoració d'empreses
 • www.dades.cat
 •