infoempreses

Si vols suport extern, visita la nostra web:
imatge dades.cat

Creació d'empreses - Legislació

pdf Estatut dels treballadors
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29 de març)
pdf Llei general de la Seguretat Social: Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
pdf LLEI 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.
pdf REAL DECRETO 463/2003, de 25 de abril,
sobre reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores por cuenta propia.
pdf REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre,
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia
 
 • Mercantil
pdf Llei Societats Anònimes. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Ley de Sociedades Anónimas. BOE número 310 de 27/12/1989
pdf Llei Societats Limitades. Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
   
boe Altres Lleis: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
 
 • Altes a Hisenda, seguretat social i altres
pdf Inici d'activitat. Model 036-037. Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
pdf IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT IVA
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
pdf Reglament de l'IVA
pdf Models 303: ORDEN EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia
pdf Resum anual IVA: Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. I modificacions als models 036 037.
pdf Facturació: REAL DECRETO 1496/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN.
 
 • Ordenances municipals
 
 • Treball
pdf Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo
 
 
 • Registrar una Marca o propietat industrial
Legislació i altres documents sobre la propietat industrial: Oficina espanyola de patents i marques
 
 • Registrar una Llista de clients o contactes no professionals (dades personals) pel clumpliment de la Llei de Protecció de Dades:
pdf LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 

 

 

   
   
  Dades.cat
 • Estudis econòmics
 • Anàlisi i estadístiques
 • Enquestes
 • Valoració d'empreses
 • www.dades.cat
 •